• slide1.jpg
  • slide2.jpg
  • slide3.jpg
  • slide4.jpg
  • slide5.jpg

Инструкции

Материалите от конгреса ще се публикуват в сборник с ISBN на сайта на конгреса.

Втора публикация за селектирани/реферирани статии - в Годишника на Педагогически факултет, Тракийски университет – Стара Загора.
Най-добрите материали от конгреса ще се рецензират и публикуват в специалния брой на списание „Педагогика“.

Участниците могат да подадат заявки за най-много два доклада, в единия случай като автори, а в другия – като съавтори.

Материалите трябва да се подадат през on-line системата.
Участниците могат да се регистрират и да получат достъп до системата на сайта на конгреса:
http://pf-conference.info 

Резюмето трябва да съдържа не повече от 300 думи и да включва оригинални приноси, ясно формулиран изследователски проблем, цели, методи, резултати, изводи и ключови думи.

Предложените статии не се редактират. Авторите носят пълна лична отговорност за логическата структура, правописа, пунктуацията, графичното оформление и цитирането в предложените материали.

Ръкописите се изпращат само като прикачени файлове на сайта на конференцията. Недопустими са дискове или други електронни устройства. Кореспонденцията с авторите се осъществява чрез посочената електронна поща.

Публикуването на представените материали се определя в зависимост от препоръките на рецензентите и не означава непременно съгласие на редакцията със застъпваните от авторите гледища.

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ МАТЕРИАЛИТЕ: 

ПЪЛЕН ДОКЛАД

Представен на български или английски език, като текстов файл, записан в Microsoft Word, Rich Text Format(RTF) или Text/ASCII. Всички графики и таблици следва да са споменати в текста, както и всички литературни източници са цитирани в него. Несъответстващите на изискванията доклади ще бъдат връщани за нова техническа обработка.

Изображенията трябва да бъде записани като отделен, самостоятелен файл, а не като част от текстовия файл. Файлови формати могат са бъдат JPEG, GIF, TIFF, BMP, EPS.

РЕЗЮМЕ

Не повече от 300 думи, оформено със следните подзаглавия: цел, методи, резултати, изводи. Не се изисква включване на литературни източници в резюмето. Резюмето се представя на английски език.

КЛЮЧОВИ ДУМИ

10 ключови думи, без да повтарят заглавието

ЗАГЛАВИЕ НА ДОКЛАДА

На български и английски език (за автори от чужбина - на английски език)

СЕКЦИЯ/НАПРАВЛЕНИЕ

Според поканата за участие. Не се допускат материали без авторът да е определил секцията/направлението им.

АВТОРИ

Звание, име, институция, адрес на институцията (на английски език)

СЪДЪРЖАНИЕ

На английски език

ОБЩИ ИЗИЗСКВАНИЯ ЗА ФОРМАТИРАНЕТО

Цялата текстова част, включително заглавна страница, резюме, текст във фигури, легенди на фигури, таблици, литература, трябва да бъде написан с двойно междуредие на едната страна на лист А4 (размери 8,5/11 инча), ляво подравнени. Всеки елемент от доклада (заглавна страница, резюме, текст, литература, таблици) да започва на нова страница. Всички страници да бъдат номерирани.

Заглавието трябва да е с главни букви, удебелени, ляво подравнено. Текстът да е представен с шрифт Times New Roman, размер 12 пункта. Да се оставя само един (1) интервал разстояние. Абзаците да не се отместват, да няма празни редове между тях. За символи и специални знаци да се използва шрифт Symbol. Уравненията да се записват като изображения, като бъдат номерирани последователно с арабски цифри в скоби от дясната страна на страницата.

Ръкописите трябва да бъдат структурирани по следния начин: заглавна страница с информативно и без никакви съкращения заглавие на статията, след което следват имената на авторите без техните академични степени и длъжности (ако имат такива); резюме, което ясно представя същността на проведеното изследване с акцент върху получените нови научни резултати (не повече от 300 думи); 3 – 6 ключови думи (само на английски); пълен текст; благодарности; приложения (ако има такива); бележки; литература; пълни адреси на всички автори  с техните академични позиции, училища или научни организации, пощенски и електронни адреси.

ТАБЛИЦИ/ДИАГРАМИ

Таблиците и техните надписи се представят отделно от основния текст в допълнителен файл, но мястото на тези таблици в текста трябва да бъде посочено – Таблица 1, Таблица 2 и т.н. Таблично се представят числени данни, изразяващи функционални зависимости между някакви величини или променливи. Текстовите таблици затрудняват печата и четенето на статиите и затова тяхната потреба не се окуражава.

ИЗОБРАЖЕНИЯ

Фигурите и техните надписи се представят отделно от основния текст в допълнителен файл, но мястото на тези фигури в текста трябва да бъде посочено – Фиг. 1, Фиг. 2 и т.н.

СЪКРАЩЕНИЯ

Да се използват възможно най-пестеливо. Когато се използват много съкращения, да се опишат в списък, на самостоятелна страница, преди литературата.

Метричната система да се използва без разстояния (cm, ml, s). Да се обяснят всички символи, използвани в уравнения и формули

БЛАГОДАРНОСТИ

Всички благодарности трябва да са въведени в един абзац преди литературата.

РАЗМЕР НА ДОКЛАДА

До 15 страници, при двойно междуредие (заедно с резюме, литература, таблици, фигури и други приложения).

СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНАТА ЛИТЕРАТУРА

Трябва да съдържа литературни източници, които са достъпни за проверка или справки. 
Представянето на литературните източници в списъка на литературата става в APA стил (вж. Publication Manual of the AmericanPsychological Association), който се използва широко в науката за образованието:
www.calstatela.edu/library/guides/3apa.pdf 

Например:

Списания:
Mochrie, S.G.J. (2011). The Boltzmann factor, DNA melting, and Brownian ratchets: topics in an introductory physics sequence for biology and premedical students. American J. Physics, 79, 1121 – 1126.
Каишев, Р. (1998). Автобиографични бележки. Химия, 7, 112 – 119.

Такива източници се цитират в основния текст като: Thompson (1986) или (Thompson,
1986).

Missen, R.W. & Smith, W.R. (1989). A question of basic chemical literacy? J. Chem. Educ., 66, 217 – 218.
Този източник се цитира в основния текст като: Missen & Smith (1989) или (Missen & Smith, 1989).
Subramanian, R.M., Goh, K. & Chia, L.S. (1995). The relationship between the number of
elements and the number of independent equations of elementary balance. J. Chem. Educ., 72, 894– 895.

Такива източници се цитират в основния текст като: Subramanian et al. (1995) или
(Subramanian et al., 1995).

Ако трябва да се цитира списание, в която номерацията на всяка книжка от даден том
започва със страница 1, тогава номерът на книжката също трябва да се посочи в библиографското описание на източника:
Nichols, P., Twing, J., Mueller, C.D. & O’Malley, K. (2010). Standard-setting methods as
measurement processes. Educational Measurement: Issues & Practice, 29(1), 14 – 24.
Цанков, Н. (2009). Компетентност за познавателно моделиране – дидактическа конкретизация. Педагогика, 19(7 – 8), 82

Книги
Atkin, J.M., Black, P. & Coffey, J. (2001). Classroom assessment and the national science
education standards. Washington: National Academies Press.
Mэрион, Д.Б. (1975). Физика и физический мир. Москва: Мир.

Книги/сборници с редактор
Lakatos, I. (1970). Falsifi cation and the methodology of scientifi c research programmes (pp.
59 – 89). In: Lakatos, I. & Musgrave, A. (Eds.). Criticism and growth of knowledge. Cambridge:
Cambridge University Press.
Бижков, Г. & Краевски, В. (2009). Основни методологични изисквания към дисертационните изследвания и типични грешки при тяхната реализация (сс. 44 – 104). В: Ганчев, И. & Тошев, Б.В. (ред). Теория и методология на обучението по естествени науки и математика.
Благоевград: Унив. изд. „Неофит Рилски“.

Изискванията за цитирания са хармонизирани с изискванията на сп. „Педагогика“.